Publicacions: capítols i articles de llibres

  • Urgell, A. “Els usos de l’aigua passats i presents de la conca de la Tordera”. A: Boada, M. et. al. (2008). Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Barcelona: ICHN.
  • Urgell, A. & Miralles, M. “Metodologia de seguiment de l’estat socioecològic”. A: Boada, M. et. al. (2008). Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Barcelona: ICHN.
  • Roca, E. & Urgell, A. “La dimensió social dels recursos hídrics de la conca de la Tordera: usos i percepcions”. A: Boada, M. et. al. (2008). Els sistemes socioecològics de la conca de la Tordera. Barcelona: ICHN.
  • Escala, M.; Oliver, J.; Sastre, L.; Torres, A. & Urgell, A. “Diagnosi ambiental de la mobilitat al Parc del Montnegre i el Corredor” A: Boada, M. & Rieradevall, J. (dir.) (2005) Diagnosi Ambiental al Parc del Montnegre i el Corredor. Diputació de Barcelona. Monografies 39. Barcelona.
  • Rueda, S. (dir.) et al. (2004) Mapa Ecològic de Gràcia. Districte de Gràcia – Ajuntament de Barcelona i Agència d’Ecologia Urbana.
%d bloggers like this: